Leave Your Message
 • Telefon
 • E-poçta
 • Whatsapp
  whatsappdwt
 • 010203

  Gyzgyn satuw önümi

  Söwda infragyzyl bişiriji YP-T4032CX Söwda infragyzyl bişiriji YP-T4032CX
  07

  Söwda infragyzyl bişiriji YP-T4032CX

  2023-11-16

  Heý! Size ajaýyp “Yipai” köpugurly elektrik keramiki peç - nahar bişirmek başdan geçirmelerimi üýtgeden nahar enjamy bilen tanyşdyraýyn. Bu ösen we täsirli peç, nahar bişirmek tejribäňizi täze belentliklere çykarmak üçin öňdebaryjy tehnologiýany we köp sanly aýratynlygy birleşdirýär. Italýan peçini halaýan zadym, onuň ykjam ululygy - ululygy bary-ýogy 350430120mm, kristal plastinkanyň ululygy 300 * 300mm, islendik ululykdaky aşhana üçin ajaýyp.

  Titan kristal plastinka import edilýän tehnologiýa bilen arassalanýar we diňe güýçli we çydamly bolman, eýsem ajaýyp ýylylyga garşylygy hem bar. Mundan başga-da, tekiz ýer şemaly arassalaýar, aladalanman tagamly nahar taýýarlamaga mümkinçilik berýär. “Yipai” peçleriniň duýgur düwmesi dolandyryş çalşygydyr. Simpleönekeý we takyk düzedişler hödürleýär, nahar bişirmegime doly gözegçilik edýär. Düwümiň diňe öwrümi bilen, her gezek ajaýyp bişirmek üçin ýylylygy ýa-da temperaturany sazlap bilerin. “Yipai” köpugurly elektrik keramiki peçiň esasy aýratynlygy “LED” reňkli dinamiki displeýdir.

  Ekranda häzirki dişli enjamlar, güýç we temperatura sazlamalary barada hakyky maglumat berilýär, ulanylyş aňsatlygyny we nahar bişirmegiň takyk netijeleri üpjün edilýär. Heatokary otda ýa-da çorba çorbalarynda ýa-da haýal yssyda gowurmalymy, Yipai peç meniň isleglerimi kanagatlandyryp biler. Hatda bir amatly enjamda gaýnadylan ýa-da bugly suw ýaly meseleleri çözüp bilýär. Birinde birnäçe nahar bişirýän enjam bar ýaly!

  jikme-jiklikleri gör
  Söwda infragyzyl bişiriji YP-T3532C Söwda infragyzyl bişiriji YP-T3532C
  08

  Söwda infragyzyl bişiriji YP-T3532C

  2023-11-16

  Heý! Size ajaýyp “Yipai” köpugurly elektrik keramiki peç - nahar bişirmek tejribämi üýtgeden iň aşhana ýoldaşy bilen tanyşdyraýyn. Islendik döwrebap aşhana bökdençsiz ýerleşdirmek üçin döredilen bu häzirki zaman enjamyň ykjam ölçegleri 350 x 50 x 130mm we kristal plastinka ululygy 300 * 300mm. “Yipai” peçini hakykatdanam tapawutlandyrýan zat, onuň ajaýyp dizaýny we iň täze getirilen tehnologiýany ulanmakdyr. Strengthokary güýçli, ýokary temperatura çydamly titanium kristal panelleri diňe bir çydamlylygy üpjün etmän, eýsem täsirli we hatda ýylylygy paýlamagy hem üpjün edýär.

  Poslamaýan polatdan ýasalan gaplar barada aýdylanda bolsa, aşhanaňyza diňe bir stil we çylşyrymlylyk goşmak bilen çäklenmän, arassalamak hem aňsat. Bu ýeňiş! “Yipai” köpugurly elektrik keramiki peçiň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, el degirmek we ulanyjy üçin amatly nahar bişirmek tejribesini üpjün edýän duýgur dolandyryşdyr.

  LED reňkli displeý, häzirki dişli enjamlar, güýç we temperatura sazlamalary barada hakyky wagtda maglumat berýär, nahar bişirmek zerurlyklaryňyzy aňsatlyk bilen sazlamaga we sazlamaga mümkinçilik berýär. Kuwwaty artdyrmak, nahar bişirmek wagtyny sazlamak ýa-da temperaturany gowy düzmek isleseňiz, Epai peçleri nahar bişirmek eserleriňize doly gözegçilik edýär. Italianöne italýan peçiniň hakykatdanam şöhle saçýan ýeri - köp taraplylygy. Bazardaky beýleki aşhana enjamlaryndan tapawutlylykda, bu köptaraply peç dürli nahar bişirmek usullaryny we usullaryny öwrenmäge mümkinçilik berýär.

  jikme-jiklikleri gör
  0102030405060708

  Biz hakda

  “Guangdong Yipai Catering Equipment Co. Ltd. köp küýzeli peçler, tüssesiz barbekýu enjamlary, tüssesiz gyzgyn küýze enjamlary, tüssesiz arassalaýjy enjamlar, gyzgyn küýze barbekü stollary, elektrik nahar stollary, nahar saçagy mebelleri, bugly çörekler we ş.m., şeýle hem myhmanhananyň öň we arkasy üçin bir nokatly naharhana enjamlary aşhanalar, markalarynda "Yipai", "Manting" we "Micro Innovation" bar. 2008-nji ýylda döredilen gününden bäri, Yipai hemişe "bitewilik, innowasiýa we aragatnaşyk" korporatiw pelsepesine eýerip, "ýokary hilli önümler we tüýs ýürekden hyzmat" esasynda özüni tanatdy. Dizaýn, gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we satuwdan soňky hyzmatyň doly ulgamyny emele getirdi.
  has giňişleýin gör

  Önüm merkezi

  010203040506070809
  01
  “Hot Pot Induction Cooker” YP-X380 “Hot Pot Induction Cooker” YP-X380
  01

  “Hot Pot Induction Cooker” YP-X380

  2023-11-16

  Öý aşpezine we nahar bişirmäge höwesli hökmünde, sizi öýde we täjirçilik maksatly ulanmagy maslahat berýän köpugurly, ýokary hilli nahar enjamy bolan “Yipai Induction Cooktop” bilen tanyşdyrmak üçin diýseň begenýärin. Bu ajaýyp induksiýa aşhanasy, nahar bişirmek islegleriňizi kanagatlandyryp, deňsiz-taýsyz amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär.

  “Yipai” induksiýa aşpezini özboluşly edýän zat, täsirli goşa dolandyryş opsiýalary - sim we duýgur dolandyryş. Diýmek, adaty çyzyk dolandyryşlary ýa-da ýumşak, döwrebap duýgur dolandyryşlar bilen tanyşlygy makul bilýärsiňizmi, bu induksiýa aşhanasy nahar bişirmek stiliňize doly laýyklygy üpjün edýär. Simpleönekeý we çalt işlemek bilen, nahar bişirmek sazlamalaryňyza doly gözegçilik edip bilersiňiz. “Yipai” induksiýa bişirijisiniň başga bir aýratynlygy, “LED” reňkli dinamiki displeýdir.

  Ekranda häzirki dişli enjamlary, güýji, temperaturany we beýleki möhüm funksiýalary anyk we takyk şekillendirmek üpjün edilýär, bu zerur bolanda nahar bişirilişine aňsatlyk bilen gözegçilik etmäge we sazlamaga mümkinçilik berýär. Nahar bişirmegiň dürli usullaryny synap görüp, her gezek ajaýyp netijeleri gazanyp bilersiňiz. “Yipai” -de induksiýa bişirijiler üçin howpsuzlyk iň möhüm meseledir. Şonuň üçin “Yipai” induksiýa bişirijileri, iň güýçli elektrik torlaryna we gurşawyna çydap bilýän mikrokompýuter howpsuzlygyny kesgitlemek we goramak ulgamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

  jikme-jiklikleri gör
  Gyzgyn gaz induksiýa bişiriji YP-X330 Gyzgyn gaz induksiýa bişiriji YP-X330
  02

  Gyzgyn gaz induksiýa bişiriji YP-X330

  2023-11-16

  Öý we täjirçilik maksatly ulanmagy maslahat berýän köpugurly, ýokary hilli nahar enjamy bolan “Yipai Induction Cooktop” bilen tanyşdyrmak isleýärin. Özboluşly aýratynlyklary we funksiýalary bilen bu induksiýa aşhanasy, deňi-taýy bolmadyk amatly we täsirli nahar bişirmek tejribesini wada berip, ähli nahar bişirmek islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin döredildi. Özümi haýran galdyran “Yipai” induksiýa aşhanasynyň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, goşa dolandyryş usullary. Birkemsiz, çalt işlemek üçin simli we duýgur dolandyryş elementlerini saýlamaga erkinligim bardy.

  Adaty çyzyk dolandyryşlarynyň tanyşlygyny ýa-da ýumşak, döwrebap duýgur dolandyryşlary has gowy görýän bolsam-da, bu induksiýa aşhanasy nahar bişirmek stilime laýyk gelmek üçin çeýeligi hödürleýär. Mundan başga-da, “Yipai” induksiýa bişirijisi, ulanyjylara has amatly LED reňkli dinamiki ekran bilen enjamlaşdyrylandyr. Ekranda häzirki dişli, güýç, temperatura we beýleki esasy funksiýalar anyk we takyk görkezilýär. Bu, nahar bişirilişime doly gözegçilik edip, zerur bolanda nahar bişirmek sazlamalarymy aňsatlyk bilen gözegçilikde saklamagy we sazlamagy üpjün edýär. Islendik gap-gaç bilen howpsuzlyk birinji orunda durýar we Ipai muňa düşünýär. Şonuň üçin “Yipai” induksiýa bişirijileri, iň güýçli elektrik torlaryna we gurşawyna çydap bilýän ösen mikrokompýuter howpsuzlygyny kesgitlemek we goramak ulgamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

  jikme-jiklikleri gör
  “Hot Pot Induction Cooker” YP-X320 “Hot Pot Induction Cooker” YP-X320
  03

  “Hot Pot Induction Cooker” YP-X320

  2023-11-16

  “Yipai” induksiýa bişiriji hakykatdanam öýde we täjirçilik maksatly ulanmagy maslahat berýän köpugurly we ýokary hilli nahar enjamy. Nahar bişirmek tejribäňizi amatly we täsirli edip, ähli nahar bişirmek islegleriňizi kanagatlandyrmagy kepillendirýän köp sanly aýratynlyklary we funksiýalary hödürleýär. “Yipai” induksiýa aşpezini iň gowy görýän aýratynlyklarymyň biri, goşa dolandyryş usullary. Maňa aňsat we çalt işlemek üçin simli we duýgur dolandyryş elementlerini saýlamaga erkinlik berýär.

  Adaty çyzyk dolandyryşlary bilen ýapyşmak ýa-da häzirki zaman duýgur dolandyryşlary kabul etmek islesem-de, bu induksiýa aşhanasy meniň isleglerime laýyk çeýeligi hödürleýär. Diňe gözegçilik etmek aňsat bolman, “Yipai” induksiýa bişirijisi LED reňkli dinamiki displeý bilen hem üpjün edilendir. Ekranda häzirki dişli, güýç, temperatura we beýleki funksiýalary anyk we takyk görkezýär.

  Maňa nahar bişirmek sazlamalarymy aňsatlyk bilen gözegçilikde saklamaga we her gezek ajaýyp netijeleri gazanmagymy üpjün etmäge mümkinçilik berýär. Nahar önümleri barada aýdylanda howpsuzlyk birinji orunda durýar we Yipai muňa düşünýär. Şonuň üçin “Yipai” induksiýa bişirijileri, iň berk elektrik torlaryna we gurşawyna garşy durmak üçin döredilen mikrokompýuter howpsuzlygyny kesgitlemek we goramak ulgamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

  jikme-jiklikleri gör
  Gyzgyn gaz induksiýa bişiriji YP-X300 Gyzgyn gaz induksiýa bişiriji YP-X300
  04

  Gyzgyn gaz induksiýa bişiriji YP-X300

  2023-11-16

  Öý we täjirçilik maksatly “Yipai” gyzgyn gaz induksiýa aşpezleri bilen tanyşdyrmak!

  Qualityokary hilli aşhana enjamlarymyzyň iň soňky goşundysyny hödürlemek bilen buýsanýarys: içerki we täjirçilik maksatly “Yipai” induksiýa aşhanalary. Bu ajaýyp önüm, nahar bişirmek tejribäňizi täze belentliklere çykarmak üçin öňdebaryjy tehnologiýany, ajaýyp öndürijiligi we deňi-taýy bolmadyk ygtybarlylygy özünde jemleýär.

  Bu induksiýa bişirijisiniň esasy tehnologiýasy, Germaniýadan getirilen Siemens IGBT ýadro tehnologiýasydyr. Bu, gap-gaç önümlerimiziň öndürijiliginiň diňe bir yzygiderli bolman, eýsem gaty ygtybarlydygyny, tehniki näsazlyklar barada aladalanman, rahatlyk bilen bişirmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, import edilýän tehnologiýa bilen öndürilen ýokary güýçli we ýokary temperatura çydamly mikrokristally plitalar peçiň arassalanmagyny şemal öwüsýär. Indi gödek tegmiller ýa-da kirler bilen göreşmeli däl - ony arassalaň we täzeden görüner.

  Öý we iş üçin “Yipai hotpot” induksiýa aşpezleri, nahar bişirmek tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin döredilen dürli aýratynlyklar bilen üpjün edilýär. LED reňk dinamiki displeý, häzirki dişli, kuwwat derejesini, temperaturany we beýleki möhüm funksiýalary takyk görkezýän ajaýyp aýratynlykdyr. Bu, her gezek takyk netijeler üçin nahar bişirmek prosesine doly gözegçilik etmegiňizi üpjün edýär.

  jikme-jiklikleri gör
  01
  D-436 titanium kristal plastinka keramiki peç D-436 titanium kristal plastinka keramiki peç
  02

  D-436 titan kristal plastinka keramiki ...

  2023-11-16

  Ynkylap aşhana enjamymyzyň - “Yipai” köpugurly elektrik keramiki peçiniň ajaýyp işe başlandygyny habar bermekden hoşal. Dürli bişirmek usullaryny dolandyrmak üçin birnäçe enjam ulanmakdan ýadadyňyzmy? Şol günler gutardy! Döwrebap peçlerimiz bilen, indi bir enjamda köp sanly nahar bişirmek amatlylygyndan lezzet alyp bilersiňiz. Highokary hilli peçlerimiziň özboluşlylygy, nemes tehnologiýalarynyň we köptaraply bişirmek usullarynyň ajaýyp utgaşmasyndadyr. Deňi-taýy bolmadyk öndürijilik durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin Germaniýadan seresaplylyk bilen girizilen Siemens IGBT ýadro tehnologiýasyny ulanýarys. Her gezek nahar bişireniňizde, aralyklarymyzyň ajaýyp netijeleri berjekdigine ynanyp bilersiňiz. “Yipai” köpugurly elektrik keramiki peçiň esasy aýratynlygy, giň peçiň üstüdir.

  Otagymyzyň ölçegi 436mm we beýikligi 103mm, nahar bişirmek üçin köp ýer berýär. Öý aşhanaňyzda ýa-da köp söwda ýerinde ulansaňyzam, 5000W iş güýji we 220V naprýa .eniýe islegleriňizi kanagatlandyryp biler. Mundan başga-da, sim bilen dolandyrylýan görnüş aňsat gözegçilik we işlemäge mümkinçilik berýär. Electricöne geliň, elektrik keramiki peçimiziň hakyky jadysy - adatdan daşary köp taraplylygy barada gürleşeliň. Nahar bişirmek üçin dürli usullar bilen täze nahar bişirilýän ýerleri aňsatlyk bilen öwrenip bilersiňiz. Heatokary otda gowurmakdan, haýal bişirmekden, çorba bişirmekden başlap, täze balyklara çenli, peçlerimiziň hemmesi bar.

  jikme-jiklikleri gör
  01

  Habarlar we maglumatlar

  IŞLERIUMBER SANY

  IŞLERIUMBER SANY

  Işgärleriň sany 300 adam

  kompaniýa örtýär

  kompaniýa

  Meýdany 4000 inedördül metr

  ÖNÜMLER setirleri

  ÖNÜMLER setirleri

  5 ussahananyň önüm setirleri